Search This Blog

Friday, July 9, 2010

वाट पाही ...

राया माझा सरदार
शिवरायांच्या पदरी ।
गेला मोहिमी कधिचा
प्रिया तुझी वाट पाही ॥ १ ॥

वेढा पन्हाळी पडला
बाळ माझा अडकला ।
काळजाला थार नाही
जिजाऊ ही वाट पाही ॥ २ ॥

जणु वणवा पेटला
जीव कासावीस झाला ।
खग चातक कधिचा
पावसाची वाट पाही ॥ ३ ॥

फिरे रानोवनी माय
टिपायाला दाना-पाणी ।
कोटरांत चिव-चिव
पिलं तुझी वाट पाही ॥ ४ ॥

आंग्ल लचके तोडीती
सारा मुलुख लुटती ।
दीनवाणी हिंद माता
स्वातंत्र्याची वाट पाही ॥ ५ ॥

किती चाललो फिरलो
शिणलो परी नाही ।
वाट पंढरीची माझी
विठामाई वाट पाही ॥ ६ ॥

2 comments: