Search This Blog

Tuesday, January 17, 2012

दुंदुभी निनादल्या ...

A group song from the school days.
Really an inspirational song about one of the most daring act by Chatrapati Shivaji Maharaj ... Afazul Khan Vadh !!


दुंदुभी निनादल्या,  दशदिशा  कडाडल्या,
केसरी गुहेसमीप मत्त हत्ती चालला, मत्त हत्ती चालला || 

वाकुनी आदिलशाहास कुर्निसात देऊनी 
प्रलयकाळ तो प्रचंड खान निघे तेथुनी 
हादरली धरणी व्योम शेषहि शहारला || १ || 

खान चालला पुढे अफाट सैन्य मागुती 
उंट हत्ती पालख्या हि रांग लांब लांब ती 
टोळधाड हि निघे स्वतंत्रता गिळायला || 2 || 

श्रवणी तप्त तैलसे शिवास वृत्त पोचले 
रक्त तापले कराल खड्ग सिद्ध जाहले 
मर्दनास कालियास कृष्ण सिद्ध जाहला || ३ || 

तुळजापूरची भवानी माय महन्मंगला 
राउळात अधमखान दैत्यासह पोचला 
मूर्ती भंगली मनात चित्रगुप्त हासला || ४ || 

सावधान हो शिवा वैर्याची रात्र ही 
काळ येतसे समीप साध तूच वेळ ही 
देऊनी बळी अजास तोषवी भवानीला || ५ ||