Search This Blog

Friday, April 16, 2010

एक डबा

आठंवतय ना .. लहनपणी, शाळेमध्ये, मधल्यासुट्टीत,
तुला रोज खाऊ द्यायचो ... तोच मी तुझा डबा ॥

आई पासून चोरुन, लपुन छपुन,
स्टुलवर चढुन, हळुच माझ्यातले लाडु खायचास ॥

सहलीला तुझ्यासोबत हिंडायचो फिरायचो,
भूक लागली की लगेच तुझ्या समोर हजर असयचो ॥

मग तु मोठा झालास, ऑफीसला जायला लागलास,
तरीही लंच टाईमला, मलाचं घेऊन जायचास ॥

आता मी जुना झालो, चिरलो मोडलो,
अडगळीत पडून राहीलो, तरीही मी तुझाचं डबा ॥

मला कधी बाहेर काढशील का? माझ्यावरील धुळ झटकशील का?
तुझा सखा सोबती मी ... नको समजु फक्त एक डबा ॥

No comments:

Post a Comment